Jesteś tutaj

Ogólne zalecenia dotyczące instalacji okablowania

Istnieją pewne zalecenia dotyczące instalowania okablowania strukturalnego, których przestrzegać należy w każdych warunkach;

 • wprowadzanie i wyprowadzanie kabli do i z traktów kablowych powinno przebiegać pod katem 90 stopni, natomiast promienie zgięć kabli nie powinny przekraczać wartości minimalnych;

Kable miedziane: UTP :: 4x STP :: 6x

 • kable biegnące w otwartej przestrzeni należy mocować co około 1,5m oraz należy stosować właściwe elementy podtrzymujące, np. rynny lub korytka; kable w otwartej przestrzeni powinny znajdować się w jednej płaszczyźnie, tzn. nie wolno ich np. owijać;
 • kable instalowane nad sufitem podwieszanym powinny także być mocowane za pomocą właściwych elementów instalacyjnych, a nie spoczywać bezpośrednio na suficie podwieszanym;
 • instalowane kable nie powinny być naprężone na żadnym odcinku przebiegu;
 • nie dopuszczalne jest używanie jakichkolwiek dodatkowych połączeń na trasie przebiegu kabla do gniazda abonenckiego; nie wolno stosować żadnych mostków czy złączy lutowanych;
 • kable powinny być – w miarę możliwości – pogrupowane logicznie w celu ułatwienia ich ułożenia w panelu krosowym;
 • instalacja kabli ekranowanych typu STP/FTP wymaga podłączenia drutu uziemiającego do właściwej szczeliny uziemiającej;
 • kable powinny być oznaczone na obu końcach zgodnie z utworzona dokumentacja;
 • należy przestrzegać minimalnych odległości kabli od źródeł zakłóceń (np. transformatorów i oświetlenia wysokonapięciowego) i źródeł ciepła (np. grzejników);

Rodzaj zakłócenia                                          Minimalna odległość

oświetlenie wysokonapięciowe                                   30 cm

przewody elektryczne 5kVA (lub więcej)                      90 cm

transformatory i silniki                                               100 cm

 • możliwe jest prowadzenie kabli zasilających i sieciowych w jednym – wspólnym – korytku kablowym, pod warunkiem, ze kable takie oddzielone są przegroda i w kablach zasilających nie przekroczono 20A natężenia prądu o napięciu 240V (suma);
 • ze względu na wartość parametru NEXT (patrz rozdział: 2.1) rozploty kabla na złączach IDC (dla kategorii 5) nie mogą być większe niż 12,5 mm;
 • maksymalny naciąg cztero-parowego kabla miedzianego (24 AWG3) UTP nie powinien przekroczyć 110N, a dla kabla STP 220N;
 • co każde 48 portów w szafach dystrybucyjnych należy umieścić panel z wieszakiem (lub inny panel porządkujący przebiegi kablowe);
 • do tworzenia zabezpieczeń przeciwogniowych zaleca się stosowanie materiałów nie mechanicznych, takich jak kity, poduszki czy powłoki okręcane.